Pap?rt?pusok a felhaszn?l?s szerint

Ofszetpap?r
Legfontosabb tulajdons?ga a m?rettart?ss?g, illeszt?k?pess?g. A pap?rnak a nedves nyom?elj?r?s ideje alatt m?rettart?nak kell maradnia, hiszen sz?nes kiadv?nyokn?l a n?gy nyom?sz?nt egym?s ut?n viszik fel, melyhez nagyon nagy illeszt?si pontoss?g sz?ks?ges. Fel?lete ?ltal?ban enyh?n sim?tott, finoman szemcs?s. Itthon 80-240 g/m2 t?meghat?rok kz?tt gy?rtj?k.

M?nyom?pap?r
A legig?nyesebb nyom?pap?r, mindk?t oldalon m?zolt. Kiv?l?an alkalmas sz?nes kiadv?nyok, albumok, m?v?szi reprodukci?k k?sz?t?s?re. Mindh?rom nyom?elj?r?sra haszn?lhat?. Az alappap?r l?gy, hajl?kony. A m?zr?teg feh?r pigmentekb?l, k?t?anyagokb?l ?s m?anyag diszperzi?kb?l ?ll. K?sz?l matt ?s f?nyes v?ltzata is ak?r pap?r-, ak?r kartonvastags?gban.

?js?gnyom? pap?r
Tekercspap?r, a nagy sebess?g? rot?ci?s nyomdag?pek pap?ranyaga. Magas- ?s ofszetnyom?s? napilapok, sil?nyabb k?nyvek k?sz?lnek bel?le, melyekn?l az id??ll?s?g nem k?vetelm?ny. Anyag?ban nagyon sok a facsiszolat, mechanikai tulajdons?gai rosszak: nagyon k?nnyen szakad, a nedvess?get egy?ltal?n nem t?ri, k?pes massz?v? ?zni.

?r?-nyom? pap?rok
Ide tartozik mindaz a pap?r, melyet k?l?nb?z? hivatali, irodai c?lokra, illetve a mag?n?letben ?r?sra haszn?lnak. A sz?les k?r? felhaszn?l?si ter?let miatt anyag?sszet?tel?k is igen v?ltozatos. Tal?lunk k?z?tt?k rongy, de pap?rhullad?k t?lt?anyag?t is. K?z?s jellemz?j?k az enyvezetts?g ?s a sim?tott fel?let. Kiv?telt k?peznek a bor?t?kok (csak egyik oldaluk sim?tott), valamint az ut?lag sajtolt, v?szonpr?selt fel?let? lev?lpap?rok.

K?nyvel?si (p?nz?gyi) pap?r
J? ?r?k?pess?g?, j?l rad?rozhat? pap?r. A p?nz?gyi vil?g, k?nyvel?s nyomtatv?nyai (f?k?nyv, p?nzt?rk?nyv, csekkf?zet stb.) k?sz?lnek ebb?l a pap?rb?l. Vastagabb, 90-120 g/m2 t?meghat?rok k?z?tt k?sz?l. Fel?lete sim?tott, er?s pap?r.

Fatartalm? m?lynyom? pap?r
M?lynyom?ssal k?sz?l? foly?iratok, k?pes ?js?gok, stb. anyaga. A rot?ci?s technika miatt l?gynak ?s elasztikusnak kell lennie, ugyanakkor k?v?natos a majdnem t?kr?z? sim?tott fel?let ?s a j? tart?s.

T?rk?pnyom? pap?r
Az ofszetpap?r egy speci?lis v?ltozata, kiv?l? min?s?g? fajt?ja. Egy kev?s rongycellul?zt tartalmaz, t?m?r kidolgoz?s?, sim?tott, kit?n?en nyomtathat? pap?r. M?rettart?ss?ga, v?z?ll?s?ga kiv?l?, hiszen a k?sz nyomaton a k?l?nb?z? sz?nek hat?rai pontosan kell, hogy tal?lkozzanak, ugyanakkor ?lesen el is kell v?lniuk egym?st?l. Az id?j?r?s viszontags?gainak is kitett szabadt?ri plak?tok kit?n? alapanyagak?nt is haszn?lhat?.

Biblianyom? pap?r
Nagy oldalsz?m?, ugyanakkor viszonylag v?kony lapokb?l ?ll?, j?l kezelhet? k?tetek, k?zik?nyvek (sz?t?r, lexikon, Biblia stb.) k?sz?t?s?hez haszn?lt finom, ?ltal?ban famentes, n?ha rongycellul?zt tartalmaz?, nagy k?t?anyag-tartalm? pap?r. L?gy, v?kony, selyemszer?, nem ?r?k?pes, de kiv?l?an nyomtathat?. Itthon 40, 45, 50 g/m2 kivitelben gy?rtj?k.

Volumennyom? pap?r
A bibliapap?r ellent?te. A kev?s oldalsz?m? kiadv?nyokhoz haszn?lj?k, ha azt szeretn?, hogy a kiadv?ny ennek ellen?re vastagnak l?ss?k. Laza szerkezet?, viszonylag nagy t?rfogat?. ?ltal?ban sim?tatlan, sz?lein viszonylag k?nnyen foszl?, kis szil?rds?g? pap?r. J? nedvsz?v?, puha, itthon 60-120 g/m2 t?meghat?rok k?z?tt k?sz?l.

Sim?tott nyom?pap?r
Igen elterjedt, ?ltal?ban haszn?lt fajta. 40-52 g/m2 hat?rok k?z?tt feh?r ?s sz?nes v?ltozatban k?sz?l, fel?lete sim?tott, tapint?sa puha, anyageloszt?sa egyenletes. Sz?r?lapok kiv?l? anyaga.

Falragaszpap?r
Nem k?l?n?sebben ig?nyes falragaszok, r?plapok anyaga, sim?tott, egy oldalt sim?tott ?s sim?tatlan kivitelben, 40-80 g/m2 t?meghat?rok k?z?tt k?sz?l.

Etikettpap?rok
Leporell? ?s m?retre v?gott form?ban egyar?nt kaphat?k. A hordoz? pap?rra ragasztott szab?lyos elrendez?s?, laponk?nt egys?ges m?ret?, j?l nyomtathat?, t?bbnyire feh?r, sim?tott fel?let?, a hordoz?r?l leszedhet? etiketteket t?bbnyire bor?t?k c?mz?sre haszn?lj?k, de kit?n?en alkalmas minden olyan feladatra, ahol nem t?l nagy terjedelm? ?br?t, vagy r?vid sz?veget viszonylag kis p?ld?nysz?mban (10-2000) valahova fel kell ragasztani.

Csomagol?pap?rok
M?r funkci?jukat tekintve is rendk?v?l sokf?l?k, hiszen nedvess?g-, aroma-, zs?r?ll?s?g is k?vetelm?ny lehet, de olykor mint egyedi csomagol?eszk?znek, els?sorban ?ppen az ?rurekl?m hordoz?jak?nt kell szerepelnie. Olykor m?r nem is pap?r, ink?bb j?l nyomhat? m?anyag vagy f?mf?lia, m?skor bord?s merev?t?s? t?bbr?teg? t?bla (hull?mpap?r).